My Calendar

MonthWeekDay
November 2019
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
October 28, 2019

All day: Barre Class 7-8

All day: Barre Class 7-8
October 29, 2019

4:00 pm: KERRY CLASS 4:00-4:45

4:00 pm: KERRY CLASS 4:00-4:45

4:45 pm: CORK CLASS 4:45-5:45

4:45 pm: CORK CLASS 4:45-5:45

5:45 pm: CLARE CLASS 5:45-7:00

5:45 pm: CLARE CLASS 5:45-7:00

7:00 pm: DUBLIN CLASS 7:00-9:00

7:00 pm: DUBLIN CLASS 7:00-9:00
October 30, 2019

6:30 pm: DUBLIN CLASS 6:30-8:00

6:30 pm: DUBLIN CLASS 6:30-8:00

8:00 pm: DUBLIN OPEN SETS 8:00-9:00

8:00 pm: DUBLIN OPEN SETS 8:00-9:00
October 31, 2019

4:00 pm: CORK CLASS 4:00-5:45

4:00 pm: CORK CLASS 4:00-5:45

5:00 pm: CLARE CLASS 5:00-7:00

5:00 pm: CLARE CLASS 5:00-7:00

7:00 pm: DUBLIN CLASS 7:00-9:00

7:00 pm: DUBLIN CLASS 7:00-9:00
November 1, 2019 November 2, 2019

10:00 am: Beginners KERRY CLASS 10:00-10:45

10:00 am: Beginners KERRY CLASS 10:00-10:45
November 3, 2019
November 4, 2019

All day: Barre Class 7-8

All day: Barre Class 7-8
November 5, 2019

4:00 pm: KERRY CLASS 4:00-4:45

4:00 pm: KERRY CLASS 4:00-4:45

4:45 pm: CORK CLASS 4:45-5:45

4:45 pm: CORK CLASS 4:45-5:45

5:45 pm: CLARE CLASS 5:45-7:00

5:45 pm: CLARE CLASS 5:45-7:00

7:00 pm: DUBLIN CLASS 7:00-9:00

7:00 pm: DUBLIN CLASS 7:00-9:00
November 6, 2019

6:30 pm: DUBLIN CLASS 6:30-8:00

6:30 pm: DUBLIN CLASS 6:30-8:00

8:00 pm: DUBLIN OPEN SETS 8:00-9:00

8:00 pm: DUBLIN OPEN SETS 8:00-9:00
November 7, 2019

4:00 pm: CORK CLASS 4:00-5:45

4:00 pm: CORK CLASS 4:00-5:45

5:00 pm: CLARE CLASS 5:00-7:00

5:00 pm: CLARE CLASS 5:00-7:00

7:00 pm: DUBLIN CLASS 7:00-9:00

7:00 pm: DUBLIN CLASS 7:00-9:00
November 8, 2019 November 9, 2019

All day: No Classes Oireachtas Weekend

All day: No Classes Oireachtas Weekend

10:00 am: Beginners KERRY CLASS 10:00-10:45

10:00 am: Beginners KERRY CLASS 10:00-10:45
November 10, 2019
November 11, 2019 November 12, 2019

4:00 pm: KERRY CLASS 4:00-4:45

4:00 pm: KERRY CLASS 4:00-4:45

4:45 pm: CORK CLASS 4:45-5:45

4:45 pm: CORK CLASS 4:45-5:45

5:45 pm: CLARE CLASS 5:45-7:00

5:45 pm: CLARE CLASS 5:45-7:00

7:00 pm: DUBLIN CLASS 7:00-9:00

7:00 pm: DUBLIN CLASS 7:00-9:00
November 13, 2019

6:30 pm: DUBLIN CLASS 6:30-8:00

6:30 pm: DUBLIN CLASS 6:30-8:00

8:00 pm: DUBLIN OPEN SETS 8:00-9:00

8:00 pm: DUBLIN OPEN SETS 8:00-9:00
November 14, 2019

4:00 pm: CORK CLASS 4:00-5:45

4:00 pm: CORK CLASS 4:00-5:45

5:00 pm: CLARE CLASS 5:00-7:00

5:00 pm: CLARE CLASS 5:00-7:00

7:00 pm: DUBLIN CLASS 7:00-9:00

7:00 pm: DUBLIN CLASS 7:00-9:00
November 15, 2019 November 16, 2019

10:00 am: Beginners KERRY CLASS 10:00-10:45

10:00 am: Beginners KERRY CLASS 10:00-10:45
November 17, 2019
November 18, 2019

All day: Barre Class 7-8

All day: Barre Class 7-8
November 19, 2019

4:00 pm: KERRY CLASS 4:00-4:45

4:00 pm: KERRY CLASS 4:00-4:45

4:45 pm: CORK CLASS 4:45-5:45

4:45 pm: CORK CLASS 4:45-5:45

5:45 pm: CLARE CLASS 5:45-7:00

5:45 pm: CLARE CLASS 5:45-7:00

7:00 pm: DUBLIN CLASS 7:00-9:00

7:00 pm: DUBLIN CLASS 7:00-9:00
November 20, 2019

6:00 pm: Oireachtas send off party

6:00 pm: Oireachtas send off party

6:30 pm: DUBLIN CLASS 6:30-8:00

6:30 pm: DUBLIN CLASS 6:30-8:00

8:00 pm: DUBLIN OPEN SETS 8:00-9:00

8:00 pm: DUBLIN OPEN SETS 8:00-9:00
November 21, 2019

4:00 pm: CORK CLASS 4:00-5:45

4:00 pm: CORK CLASS 4:00-5:45

5:00 pm: CLARE CLASS 5:00-7:00

5:00 pm: CLARE CLASS 5:00-7:00

7:00 pm: DUBLIN CLASS 7:00-9:00

7:00 pm: DUBLIN CLASS 7:00-9:00
November 22, 2019 November 23, 2019

10:00 am: Beginners KERRY CLASS 10:00-10:45

10:00 am: Beginners KERRY CLASS 10:00-10:45
November 24, 2019
November 25, 2019 November 26, 2019

All day: Studio Closed Thanksgiving Break

All day: Studio Closed Thanksgiving Break
November 27, 2019

All day: Studio Closed Thanksgiving Break

All day: Studio Closed Thanksgiving Break
November 28, 2019

All day: Studio Closed Thanksgiving Break

All day: Studio Closed Thanksgiving Break
November 29, 2019

All day: Studio Closed Thanksgiving Break

All day: Studio Closed Thanksgiving Break
November 30, 2019

All day: Studio Closed Thanksgiving Break

All day: Studio Closed Thanksgiving Break
December 1, 2019

All day: Studio Closed Thanksgiving Break

All day: Studio Closed Thanksgiving Break